مناقصه آزمون استخدامی مقطع کارشناسی شرکت پتروشیمی شازند

شرکت پتروشیمی شازند

توضیحات

آگهی و دفترچه راهنمای آزمون استخدامی مقطع کارشناسی شرکت پتروشیمی شازند

مشاهده آگهی در وب سایت شرکت به آدرس اینترنتی: www.arpc.ir

فایل های مرتبط