مناقصه تامین قطعات داخلی برج های تقطیر T.۲۰۰۱

شرکت پتروشیمی بوعلی سینا

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا
موضوع مناقصه:
تامین قطعات داخلی برج های تقطیر T.۲۰۰۱
مهلت دریافت اسناد:
۱۰ روز پس از انتشار نوبت دوم آگهی
مهلت تسلیم پاکات مناقصه:
۱۰ روز پس از خاتمه مهلت دریافت اسناد مناقصه
آدرس:
ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی، سایت ۴
وبسایت:
WWW.BSPC.IR

فایل های مرتبط