مناقصه ساخت مجموعه باک خودروی تولیدی

صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
صنایع خودروسازی شهید شاهمرادی
موضوع مناقصه:
ساخت مجموعه باک خودروی تولیدی
مهلت تحویل پیشنهادات:
۱۰ روز پس از تاریخ انتشار آگهی
آدرس:
اصفهان، زرین شهر، مجتمع صنایع دفاعی، صنایع شهید شاهمرادی (زرین خودرو)
تلفن:
۵۲۳۲۲۷۴۳ و ۰۳۱۵۲۳۲۲۱۸۰ داخلی ۱۰۷۱

فایل های مرتبط