مناقصه بکارگیری ۱۳۰ دستگاه آمبولانس جهت حمل متوفی به شهرستان، ۱۵ دستگاه آمبولانس حمل متوفی از محل عروجیان به قطعه سازمان و ...

سازمان بهشت زهرا

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
سازمان بهشت زهرا
موضوع مناقصه:
بکارگیری ۱۳۰ دستگاه آمبولانس جهت حمل متوفی به شهرستان، ۱۵ دستگاه آمبولانس حمل متوفی از محل عروجیان به قطعه سازمان و ۲۵ دستگاه خودروی برقی جهت جابجایی مراجعین در سطح مجتمع عروجیان و قطعات شهدا
مهلت ارائه اسناد:
۱۰ روز پس از انتشار آگهی
برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت زیر مراجعه شود.
www.beheshtezahra.ir

فایل های مرتبط