مناقصه خریداری ۵۵۰۰ متر انواع کابل مورد نیاز

شرکت

توضیحات

دستگاه مناقصه گزار:
یک شرکت واقع در زرین شهر اصفهان
موضوع مناقصه:
خریداری ۵۵۰۰ متر انواع کابل مورد نیاز
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۰
شماره تماس:
۰۳۱۵۲۳۲۲۶۰۰ داخلی ۸۳۸۱۶
فایل های مرتبط