مناقصه تکمیل نیروی انسانی متخصص در کارخانه تهران

یک شرکت تولیدی

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
یک شرکت تولیدی
موضوع مناقصه:
تکمیل نیروی انسانی متخصص در کارخانه تهران
مهلت دریافت اسناد:
طی یک هفته کاری
تلفن:
۰۹۹۴۱۶۸۵۱۷۸
ایمیل:
sepantafaragir@gmail.com

فایل های مرتبط