مناقصه اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی

شركت مجتمع گاز پارس جنوبي

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی
موضوع مناقصه:
اجرای سيستم اعلام حريق ساختمان SUB5 در پالايشگاه چهارم مجتمع گاز پارس جنوبی
مهلت دریافت اسناد:
حداقل دو هفته پس از انتشار نوبت دوم آگهی
مهلت تحویل اسناد:
حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد
آدرس:
استان بوشهر، شهرستان عسلويه، شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، پالايشگاه چهارم فاز ۶ و ۷ و ۸ خدمات پیمان‌ها
تلفن:
۰۷۷۳۱۳۱۲۷۶۱
وبسایت:
WWW.SPGC.IR
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط