مناقصه انجام خدمات سرویس دهی آبدارخانه،تنظیفات، فضای سبز، نامه رسانی، تنظیفات رستوران، اپراتوری تعمیر و نگهداری تاسیسات و مخابرات و خدمات دفتری پتروشیمی خلیج فارس

صنایع پتروشیمی خلیج فارس