توضیحات

دستگاه مزایده گزار:
شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران
موضوع مزایده:
خرید دو ردیف گریس
مهلت دریافت اسناد:
از تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ تا ۱۴۰۰/۰۸/۱۰
مهلت تحویل اسناد:
حداکثر تا پایان وقت اداری ساعت ۱۴:۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۲
آدرس:
یزد، بافق، شرکت سهامی خاص سنگ آهن مرکزی ایران
شماره تماس:
۰۳۵-۳۱۴۵۴۵۲۰
وبسایت:
www.icioc.ir

فایل های مرتبط

موارد مشابه