مناقصه خرید اقلام مواد غذایی مرکز آموزشی ،درمانی روانپزشکی رازی

دانشگاه علوم پزشکی توانبخشی وسلامت اجتماعی

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی
موضوع مناقصه:
خرید اقلام مواد غذایی مرکز آموزشی ،درمانی روانپزشکی رازی
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۱۳
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۸/۲۳
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط