مناقصه خرید دودستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی به روش بخار

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان

توضیحات

دستگاه مناقصه‌گزار:
مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان
موضوع مناقصه:
خرید دودستگاه بی خطرساز پسماند پزشکی به روش بخار
مهلت دریافت اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۰۸
مهلت تحویل اسناد:
۱۴۰۰/۰۹/۱۸
آدرس:
اصفهان، خیابان کاوه، خیابان غرضی، بیمارستان دکتر غرضی اصفهان
متقاضیان می‌توانند برای دریافت اسناد به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستادایران به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

فایل های مرتبط

موارد مشابه