اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری

عضویت از اردیبهشت 1402 ، 9 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 10 پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از 11 پل عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/16
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از تابلوهای تبلیغاتی 2 ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/03/27

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خظ کشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
رنگ آمیزی صنعتی
1403/03/31

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی محور روستایی بوله کلا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/03/31

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
راه و راه آهن
1403/03/31

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و تکمیل ساختمان اداری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
پیمانکاران ابنیه
1403/03/31

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای لکه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1403/04/05