اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس

عضویت از شهریور 1402، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
فضای سبز
1402/06/18

مهلت شرکت

1402/07/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای عملیات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/06/19

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرعباس
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / میناب
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / حاجی آباد
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل و احداث پل بیلی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بشاگرد
راه و راه آهن
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / رودان
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / جاسک
تاسیسات شهری
1402/06/20

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بندرلنگه
تاسیسات شهری
1402/06/21

مهلت شرکت

1402/07/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و مرمت نرده حفاظ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

هرمزگان / بستک
تاسیسات شهری
1402/06/21