هیچ آگهی مزایده مناقصه دیگری را از دست ندهید.

اولین دایرکتوری آگهی های مزایده مناقصه و معرفی شرکت ها و افراد حقیقی حوزه خدمات

279,254آگـهی
133,324شرکت

جدیدتـرین آگـهی هـانمـایش هـمه

تأمین انرژی برق ایرانیان تابان

مهلت شرکت

1402/07/13
مزایده فروش مواد منقضی شده ی چسب EVA، ایزوپروپانول، چسب پاتینگ A - B، سیلیکون سیلنت کیلویی و سوسیسی
تأمین انرژی برق ایرانیان تابان
تهران / تهران
پتروشیمی
1402/07/04
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بساب
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / بافق
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی کوشک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / بافق
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی ترک آباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
فارس / اردکان
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی چوپانان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
فارس / اردکان
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بنادکوک دیزه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / تفت
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی همت آباد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / تفت
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی نیوک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / میبد
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی سورک
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / میبد
خدمات درمانی
1402/07/11
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بفروئیه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
يزد / میبد
خدمات درمانی
1402/07/11

آخــرین هــای مجلــهنمـایش مجله

آخــرین شـرکت ها و پـروفــایل هــا

برخـی از شرکت هـایی که مزایده مناقصه خود را به مــا سپرده اند :

صفـحات پرطــرفدار امـروز