شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید منیفولد هوا

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/26

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید سیلندر فرمان خودروی سواری یا وانت

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید سیلندر فرمان خودروی سواری یا وانت

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید بلوک سیلندر

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خرید میل لنگ

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید رادیاتور موتور خودرو سنگین

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع ابزار آلات
1403/02/27

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید نازل و نازل و گیره نگهدارنده و پین ...

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع عایق آسفالت و قیر
1403/02/29

مهلت شرکت

1403/03/03
استعلام خرید شیر یکطرفه ویفر ویفر چک ولو

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
انواع چاه پیمایی
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خدمات سایر فعالیت های خدماتی شخصی

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
1403/02/31

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید آبخوری یا آبسردکن صنعتی

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون

خوزستان / اهواز
تاسیسات صنعتی
1403/02/31