شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز

عضویت از اردیبهشت 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/03/31
استعلام خرید کولر گازی قابل حمل خانگی

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تاسیسات ساختمان
1403/02/08

مهلت شرکت

1403/03/06
استعلام خرید قفسه یاتاقان و کنتاکتور پراکنده ساز مایع و ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/23

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید چرخ دنده حلزونی

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید موتور گل حفاری

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید بوش پوششی و بوش خام و ابزار پس ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید خط کامل مونتاژ پیشرانه

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/07
استعلام خرید ترانسمیتر فشار

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/24

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید فینگربرد حفاری و ریمر حفاری

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/25

مهلت شرکت

1403/03/01
استعلام خرید کفشک حفاری و ریمر حفاری و فینگربرد حفاری ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
بازرسی فنی و کنترل کیفیت
1403/02/25

مهلت شرکت

1403/03/02
استعلام خدمات سایر فعالیت های حرفه ای، علمی و فنی ...

شرکت ملی حفاری ایران در استان خوزستان

خوزستان / اهواز
تهیه غذا
1403/02/25