شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس

عضویت از تیر 1402، 8 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات شبکه پسیو شهرداری ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
پیمانکاران ابنیه
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و تعمیر و ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
انواع لوستر و چراغ های تزیینی
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای گسترشاحداث ساختمان اداری سازمان آتش ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
تهیه غذا
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع آوری و هدایت آبهای ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
پیمانکاران آب و فاضلاب
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناسب سازی معابر سطح شهر ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
پیمانکاران ابنیه
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و تکمیل سینما فردیسگالری ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
پیمانکاران ابنیه
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و حمل و نصب ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
منابع آب
1402/06/28

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای زنده گیری، عملیات دامپزشکی سگ ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
دامپروری و دامداری
1402/07/08