شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس

عضویت از خرداد 1403 ، 10 آگهی ثبت شده

مهلت شرکت

1403/05/09
مزایده سالن ورزشی منطقه یکشماره فراخوان 5003050288000005

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/05/09
مزایده بهره برداری از 11 وجه عرشه پل شماره فراخوان ...

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/05/09
مزایده سالن ورزشی منطقه یکشماره فراخوان 5003050288000005

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
املاک تجاری
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/05/09
مزایده بهره برداری از 11 وجه عرشه پل شماره فراخوان ...

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1403/04/24

مهلت شرکت

1403/05/18
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و ...

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/04/30

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح هندسی معابر سطح شهرشماره ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
تاسیسات شهری
1403/04/30

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و نصب و تعمیر ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
ترافیک و حمل و نقل
1403/04/30

مهلت شرکت

1403/05/18
مزایده تجدید واگذاری حق بهره برداری از غرف تولیدی و ...

شهرداری فردیس استان البرز

تهران / تهران
خرید و فروش املاک صنعتی
1403/04/30

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید و اجرای تجهیزات ترافیکی ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
تاسیسات شهری
1403/04/30

مهلت شرکت

1403/05/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل و خرید تابلو های ...

شهرداری فردیس استان البرز

البرز / فردیس
رنگ آمیزی صنعتی
1403/04/30