اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران


تلفن تماسبه زودی

ایمیلبه زودی

وب سایتبه زودی

آدرسبه زودی

آگــهی هـای جــاری :

مهلت شرکت

1402/03/16
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
عمومی
1402/02/25

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت راههای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
تفکیک و بازیافت زباله
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آُسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راههای روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
فضای سبز
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور بابل - ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
پیمانکاران ابنیه
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی حسین آباد ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بهشهر
تهیه غذا
1402/02/28

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل با متعلقات جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1402/02/31

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نکا
تاسیسات شهری
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب حفاظ بتنی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
راه و راه آهن
1402/03/01

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راه فرعی جاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و ایمن سازی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات درمانی
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل پل بلیران شهرستان آمل

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت صنم نوگیری ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت سید ابوصالح کوتنا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت جاده پترود شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
پیمانکاران ابنیه
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، یک دستگاه دیزل ژنراتور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات ساختمان
1402/03/03

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زهکش و دیواره گابیونی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
شهرسازی
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پل هرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار و زهکش جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
شهرسازی
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زهکش عمقی و دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
شهرسازی
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/20
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض پل آبمال شهرستان قائمشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
راه و راه آهن
1402/03/04

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از پل عابر پیاده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از بیلبورد و بهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/03/06

مهلت شرکت

1402/03/30
مزایده بهسازی ،مقاوم سازی و نگهداری از بیلبورد و بهره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/03/06

آگــهی هـای منقضـــی شـــده :
منقضــی شـده
مزایده بهسازی، مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
پیمانکار ابنیه اصلی
1401/02/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی مقاوم سازی و نگهداری از پل های عابر ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری
1401/03/30
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر رحیمی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
املاک تجاری
1401/05/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/05/03
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی خواجه¬کلا- سرجیکلا- لمسوکلا شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه روکش آسفالت راه روستایی بیزیکی شهرستان جویبار

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه زیرسازی و آسفالت راه روستایی خرج شهرستان سوادکوه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / کلاردشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه بهسازی و آسفالت راه روستایی تیلم شهرستان سوادکوه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان بیشه کلامحور محمودآباد- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / محمود آباد
تاسیسات شهری
1401/05/09
منقضــی شـده
مناقصه نگهداری سیستم روشنایی، تهویه و تأسیسات هوشمند تونل وانا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
انواع سیستم های تهویه مطبوع
1401/05/11
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / گلوگاه
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
راه و راه آهن
1401/05/26
منقضــی شـده
مناقصه مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله بتنی و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق و تاسیسات
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محورهای زروم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نکا
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت دوربرگردان کلاصفا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
خدمات تاسیسات فنی
1401/05/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / کلاردشت
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان تیله نو شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / گلوگاه
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
راه و راه آهن
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/05/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضامن در محدوده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل مقاوم سازی منطقه رانشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/06/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/03
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر رحیمی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/06/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابلسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه نمک ضد یخ آسیابی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات شهری
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور جنت رودبار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور بابل- مرزی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
لامپ روشنایی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت محور بابل- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی آسفالت محور بندپی شرق ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
برق صنعتی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان هلال کلا محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
تهیه غذا
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور نصرت کلا- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابلسر
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور گلوگاه- فیروجاء- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/06/12
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات آسفالت دوربرگردان کلاصفا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
خدمات تاسیسات فنی
1401/06/12
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/06/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل ساختمان راهداری چالوس

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
پیمانکاران ابنیه
1401/07/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی چهارباغپولادکوه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل راه روستایی واسپول ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
تفکیک و بازیافت زباله
1401/07/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور جنت رودبار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
لوله و اتصالات
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور بندپی شرقی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
برق صنعتی
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان نان ملتانارور محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
راه و راه آهن
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل دوربرگردان آکند واقع در ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
استخدام
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث پل روستای کردخیل شهرستان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
پیمانکاران ابنیه
1401/07/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/07/27
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرگذر التپه شهرستان بهشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بهشهر
تهیه غذا
1401/08/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی محور محمودآباد- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / محمود آباد
تهیه غذا
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و مرمت گاردبلوک سنگی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، مرمت و احداث ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل تعریض و بهسازی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
پیمانکاران ابنیه
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، نصب و راه اندازی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع دیزل ژنراتور
1401/08/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان نان ملتانارور محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1401/08/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت سه راهی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث، تعمیر و مرمت دیوار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضامن بتنی محدوده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری هندسی و آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
استخدام
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار سنگی و زهکش ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / میاندرود
پیمانکاران ابنیه
1401/08/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای خط کشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات شهری
1401/08/22
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/08/24
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/08/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض گاردریل محور ساری- دریا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/08/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر رحیمی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/03
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
فضای سبز
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ابنیه فنیدیوار سنگ و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی نجارکلا جدید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سیمرغ
راه و راه آهن
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان کلوده محور آمل- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
تهیه غذا
1401/09/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل زیرگذر التپه شهرستان بهشهر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بهشهر
تهیه غذا
1401/09/05
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/17
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/09/20
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
زمین و اراضی کشاورزی
1401/09/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه باکس های بتنی جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
لوله و اتصالات
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای رادیه و برید پل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه شمالی
تجهیزات ایمنی راه ها و جاده ها
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پل هرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، مرمت و احداث ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/09/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان نان ملتانارور محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض گاردریل محور ساری- دریا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت حفاظتی اسلاری سیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی محور جویبار- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
راه آهن ایران
1401/09/26
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
فضای سبز
1401/09/26
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از مجموعه استخر رحیمی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت های سرمایه گذاری و تامین سرمایه
1401/09/29
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راه روستایی نجارکلا جدید ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سیمرغ
راه و راه آهن
1401/10/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار ضامن بتنی محدوده ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/10/08
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پل هرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض گاردریل محور ساری- دریا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، مرمت و احداث ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/10/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
راه و راه آهن
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور آمل- بابل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
تهیه غذا
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
فضای سبز
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
فضای سبز
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
فضای سبز
1401/10/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان نان ملتانارور محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
راه و راه آهن
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض گاردریل محور ساری- دریا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، مرمت و احداث ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پل هرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه باکس های بتنی جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
لوله و اتصالات
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث سیستم روشنایی محور جویبار- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / جویبار
راه آهن ایران
1401/11/10
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات بیمه ای
1401/11/10
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/11/17
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تنقیه، لایروبی و پاکسازی آبروهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
پیمانکاران آب و فاضلاب
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور لاسم- فیروزکوه

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
تهیه غذا
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت راههای روستایی قائمشهرپکیج 1

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب علائم کامپوزیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات شهری
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سقف شیروانی پاسگاه پلیس ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / سواد کوه
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/11/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات بیمه ای
1401/11/20
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهداری سیستم روشنایی راههای استان ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
فضای سبز
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
راه و راه آهن
1401/12/02
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، مرمت و احداث ابنیه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
شهرسازی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل پل هرات ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
شهرسازی
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان نان ملتانارور محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نوشهر
راه و راه آهن
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعویض گاردریل محور ساری- دریا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/12/06
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل ، نصب و ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تاسیسات ساختمان
1401/12/07
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات بیمه ای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات بیمه ای
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لاستیک خودروهای نیمه سنگین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
ایاب و ذهاب شرکت ها
1401/12/11
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لاستیک خودروهای سنگین راهداری

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع ماشین آلات صنعتی
1401/12/11
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
عمومی
1401/12/16
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعریض و آسفالت محور معلم ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
راه و راه آهن
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات درمانی
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور کامیکلا- وسطی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/18
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تکمیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
پیمانکاران ابنیه
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تثبیت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/21
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تثبیت و پایدارسازی نقاط رانشی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
پیمانکاران ابنیه
1401/12/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری وروکش آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/22
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/12/22
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/12/22
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/12/23
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شهر سازی و معماری
1401/12/23
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت محور دارابکلا ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / میاندرود
پیمانکاران ابنیه
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
راه و راه آهن
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
راه و راه آهن
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و روکش آسفالت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
فضای سبز
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت جاده دسترسی به ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
تهیه غذا
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بهسازی و آسفالت راه کردیچال ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت راههای روستایی چپی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و اسفالت راه روستایی ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / قائم شهر
راه و راه آهن
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور نظام آباد- ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دوربرگردان دریاپشته شهرستان رامسر

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / رامسر
راه و راه آهن
1401/12/24
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و آشکارسازی محورهای ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
خدمات تاسیسات فنی
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث انبار شن و نمک ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / چالوس
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل فاز اول زیرگذر پاسندرمپ ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نور
خدمات دریایی و بندری
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل با متعلقات جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث دیوار محیطی و حائل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
تهیه غذا
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل راه دسترسی و دیواره ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / تنکابن
برق صنعتی
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی و مرمت آشیانه ماشین ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / آمل
نفت ،گاز ،پالایش و پتروشیمی
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیر سازی و آسفالت محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور درازکلا- خلیل ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / بابل
انواع عایق آسفالت و قیر
1401/12/28
منقضــی شـده
مزایده اجاره نگهداری و بهره برداری از پارکینگ پایانه بار ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
عمومی
1402/01/22
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای روکش آسفالت محور روستایی قلعه ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / نکا
پیمانکاران ابنیه
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای ایمن سازی و آشکارسازی محور ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع عایق آسفالت و قیر
1402/02/05
منقضــی شـده
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گاردریل با متعلقات جهت ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع گاردریل و متعلقات
1402/02/05
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
انواع کانکس و سازه پیش ساخته
1402/02/17
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
سرور و قطعات الکترونیکی
1402/02/16
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/02/19
منقضــی شـده
مزایده بهسازی ، مقاوم سازی و نگهداری از پل های ...

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی
1402/02/19
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/21
منقضــی شـده
استعلام خدمات فعالیت های سایر سازمان های دارای عضو

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

مازندران / ساری
برق صنعتی
1402/02/27
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
منقضــی شـده
استعلام خرید

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران

تهران /
محصولات غذایی
1402/02/28
صفحه اختصـاصـی شرکت شــما

برای ایجاد صفحه اختصاصی شرکت خود و معرفی به بازدید کنندگان و جویندگان خدمات، نام شرکت خود را وارد نمائید :

logo-samandehi

تمـامی حقوق برای مزایده مناقصه محفوظ بوده و استفاده از اطلاعات موجود بدون اجازه کتبی پیگرد قانونی دارد.