دریافت اشتراک

با ثبت اطلاعات شرکت و تخصص خود، آگهی های مزایده مناقصه را به صورت روزانه در ایمیل خود دریافت و از تمامی امکانات سایت استفاده نمایید.

دریافت اشتراک به منزله تایید قوانین و مقررات مزایده و مناقصه می باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد بسته های اشتراک، از صفحه تعرفه ها بازدید نمائید.