آگهی های مزایده مناقصه

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بساب
يزد / بافق
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بساب کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی کوشک
يزد / بافق
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی کوشک کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی ترک آباد
فارس / اردکان
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی ترک آباد کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی چوپانان
فارس / اردکان
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی چوپانان کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بنادکوک دیزه
يزد / تفت
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بنادکوک دیزه کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی همت آباد
يزد / تفت
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی همت آباد کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی نیوک
يزد / میبد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی نیوک کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی سورک
يزد / میبد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی سورک کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بفروئیه
يزد / میبد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی بفروئیه کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی منشاد
يزد / مهریز
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی منشاد کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار آمبولانس بیمارستان ولیعصرعج بافق
يزد / بافق
آمبولانس و تجهیزات

واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار (آمبولانس) بیمارستان ولیعصر(عج) بافق کسب اطلاعات اولیه مراجعه به ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار آمبولانس بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات
يزد / خاتم
آمبولانس و تجهیزات

واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار (آمبولانس) بیمارستان آیت ا... خاتمی هرات کسب اطلاعات اولیه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی 10 شهری
يزد / یزد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی 10 شهری کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی 5 شهری
يزد / یزد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی 5 شهری کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی امامشهر
يزد / یزد
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی امامشهر کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ssu.ac.ir/tender

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی رباط پشت بادام
فارس / اردکان
خدمات درمانی

واگذاری پایگاه اورژانس 115 پیش بیمارستانی رباط پشت بادام کسب اطلاعات اولیه مراجعه به نشانی ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان یزد

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار آمبولانس بیمارستان خاتم الانبیاص ابرکوه
يزد / ابرکوه
آمبولانس و تجهیزات

واگذاری خدمات نقل و انتقال بیمار (آمبولانس) بیمارستان خاتم الانبیا(ص) ابرکوه کسب اطلاعات اولیه مراجعه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند

مهلت شرکت

1402/07/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری انجام کلیه فعالیت های خدمات عمومی و پشتیبانی شبکه های بهداشت و درمان تابعه
خراسان جنوبي / بیرجند
ایاب و ذهاب شرکت ها

كليه شركتهاي داراي مجوز و دارای صلاحیت از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه