آگهی های مزایده مناقصه آب و فاضلاب، منابع آب، شیرآلات، تصفیه آب خانگی و صنعتی، آب بندی مکانیکی

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای استاد ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...

شهرداری منطقه چهار تبریز
شهرداری منطقه چهار تبریز

مهلت شرکت

1403/02/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...
آذربايجان شرقي / تبریز
پیمانکاران آب و فاضلاب

اصلاح ، مناسب سازی و اجرای جداول و کفپوشهای محلات و کوچه های خیابانهای توکلی ...

شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران
شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشتركین بدهكار ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء ...

شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران
شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشتركین بدهكار ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء ...

شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران
شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشتركین بدهكار ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء ...

شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران
شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشتركین بدهكار ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء ...

شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران
شرکت اب و فاضلاب منطقه 5 شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای صدور و توزیع اطلاعیه و قطع و وصل انشعابات مشتركین بدهكار ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

صدور و توزيع اطلاعيه و قطع و وصل انشعابات مشتركين بدهكار اعم از آب بهاء ...

آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت آب وفاضلاب منطفه دو ...

آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت آب وفاضلاب منطفه دو ...

آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت آب وفاضلاب منطفه دو ...

آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران
آب و فاضلاب منطقه دو شهر تهران

مهلت شرکت

1403/02/16
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت ...
تهران / تهران
پیمانکاران آب و فاضلاب

وصول مطالبات معوقه وفروش واصلاح قرارداد انشعابات آب در محدوده شركت آب وفاضلاب منطفه دو ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه آب و فاضلاب، منابع آب، شیرآلات، تصفیه آب خانگی و صنعتی، آب بندی مکانیکی