آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی

شهرداری رویان استان مازندران
شهرداری رویان استان مازندران

مهلت شرکت

1403/03/16
مزایده بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 1 عنوان مزایده : بهره برداری از تابلوی تبلیغاتی انتشار ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی استان کرمانشاه
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمانشاه

مهلت شرکت

1403/03/19
مزایده واگذاری اجاره مکان های بوفه مجتمع بیمارستانی امام رضا ع
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

شماره مزایده مرجع : 12735 عنوان مزایده : واگذاری اجاره مکان های بوفه مجتمع ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 48در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4628 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 48در پایانه ...

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران
فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

مهلت شرکت

1403/03/02
مزایده واگذاری فضاهای تبلیغاتی مسابقه فوتبال تیم های ملی ایران و ازبکستان
تهران / تهران
شرکت تبلیغاتی

فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران در نظر دارد نسبت به واگذاری فضاهای تبلیغاتی مسابقه فوتبال ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 17 در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4621 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 17 در ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 16 در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4616 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 16 در ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 12 در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4620 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 12 در ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 44در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4625 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 44در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 43در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4631 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 43در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 41در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4637 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 41در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 40در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4626 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 40در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 31در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4629 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 31در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 30در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4630 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 30در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 29در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4614 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 29در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 28در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4617 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 28در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 27در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4618 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 27در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 26در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4624 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 26در پایانه ...

شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی
شهرداری نیشابور استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/10
مزایده واگذاری موقت مغازه شماره 21در پایانه بابک کریمینوبت دوم
تهران / تهران
خدمات بسته بندی

شماره مزایده مرجع : 4612 عنوان مزایده : واگذاری موقت مغازه شماره 21در پایانه ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه چاپ و تبلیغات و بسته بندی