آگهی های جدیدترین آگهی های مناقصه ژئو تکنیک و مقاومت مصالح

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران

مهلت شرکت

1403/05/10
مناقصه انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک مقاومت سنجی و پلاریزاسیون القایی به میزان 30 هزار قرائت در محدودههای اکتشافی استانهای ...
تهران / تهران
ژئو تکنیک و مقاومت مصالح

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد انجام عملیات و خدمات ژئوفیزیک ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های جدیدترین آگهی های مناقصه ژئو تکنیک و مقاومت مصالح