آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه راه و راه آهن

جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان
جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان

مهلت شرکت

1403/03/30
استعلام خرید قیچی آزمایشگاهی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید قیچی آزمایشگاهی برای جهاد دانشگاهی پژوهشگاه رویان اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

بیمارستان خلیج فارس بندرعباس
بیمارستان خلیج فارس بندرعباس

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید دستگاه تحریک الکتریکی عصب
هرمزگان / بندرعباس
راه و راه آهن

خرید دستگاه تحریک الکتریکی عصب برای بیمارستان خلیج فارس بندرعباس اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان شهید چمران اصفهان
بیمارستان شهید چمران اصفهان

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید دستکش جراحی بدون لاتکس
اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن

خرید دستکش جراحی بدون لاتکس برای بیمارستان شهید چمران اصفهان اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران
بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید کاتتر اورودینامیک و کاتتر اورودینامیک
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید کاتتر اورودینامیک و کاتتر اورودینامیک برای بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران اقلام و یا خدمات ...

مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی
مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید دستکش معاینه پزشکی
قزوين / قزوین
راه و راه آهن

خرید دستکش معاینه پزشکی برای مرکز آموزشی درمانی شهید رجایی اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان امام حسین  ع  تهران
بیمارستان امام حسین ع تهران

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید تخت عمل جراحی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید تخت عمل جراحی برای بیمارستان امام حسین ع تهران اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان علیمرادیان نهاوند
بیمارستان علیمرادیان نهاوند

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید دستکش جراحی لاتکس
همدان / نهاوند
راه و راه آهن

خرید دستکش جراحی لاتکس برای بیمارستان علیمرادیان نهاوند اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

بیمارستان امام حسین  ع  تهران
بیمارستان امام حسین ع تهران

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید دستگاه الکتروشوک
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید دستگاه الکتروشوک برای بیمارستان امام حسین ع تهران اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران
بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید ملحفه بیمارستانی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید ملحفه بیمارستانی برای بیمارستان شهیدلبافی نژاد تهران اقلام و یا خدمات مورد نیاز شماره ...

بیمارستان بانک ملی ایران تهران
بیمارستان بانک ملی ایران تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید تروکار جراحی برای استفاده عمومی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید تروکار جراحی برای استفاده عمومی برای بیمارستان بانک ملی ایران تهران اقلام و یا ...

بیمارستان بانک ملی ایران تهران
بیمارستان بانک ملی ایران تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید پک استریل جراحی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید پک استریل جراحی برای بیمارستان بانک ملی ایران تهران اقلام و یا خدمات مورد ...

مرکز آموزشی  درمانی امام رضا  ع
مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید سرنگ انسولین
كرمانشاه / کرمانشاه
راه و راه آهن

خرید سرنگ انسولین برای مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان بانک ملی ایران تهران
بیمارستان بانک ملی ایران تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید کتتر وریدی مرکزی
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید کتتر وریدی مرکزی برای بیمارستان بانک ملی ایران تهران اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان بانک ملی ایران تهران
بیمارستان بانک ملی ایران تهران

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید سوزن پورت
تهران / تهران
راه و راه آهن

خرید سوزن پورت برای بیمارستان بانک ملی ایران تهران اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

مرکز اموزشی و درمانی شهداء
مرکز اموزشی و درمانی شهداء

مهلت شرکت

1403/03/27
استعلام خرید دستگاه ساکشن
آذربايجان شرقي / تبریز
راه و راه آهن

خرید دستگاه ساکشن برای مرکز اموزشی و درمانی شهداء اقلام و یا خدمات مورد نیاز ...

مرکز آموزشی  درمانی امام رضا  ع
مرکز آموزشی درمانی امام رضا ع

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید کیسه درناژ یا لوازم جانبی میز جراحی اورولوژی
كرمانشاه / کرمانشاه
راه و راه آهن

خرید کیسه درناژ یا لوازم جانبی میز جراحی اورولوژی برای مرکز آموزشی درمانی امام رضا ...

بیمارستان شهید چمران اصفهان
بیمارستان شهید چمران اصفهان

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید گایدوایر یا گایدوایر آندوسکوپی
اصفهان / اصفهان
راه و راه آهن

خرید گایدوایر یا گایدوایر آندوسکوپی برای بیمارستان شهید چمران اصفهان اقلام و یا خدمات مورد ...

بیمارستان ایت ا... کاشانی شهر کرد
بیمارستان ایت ا... کاشانی شهر کرد

مهلت شرکت

1403/03/29
استعلام خرید لوله آزمایش ضد انعقاد
چهارمحال بختياري / شهر کرد
راه و راه آهن

خرید لوله آزمایش ضد انعقاد برای بیمارستان ایت ا... کاشانی شهر کرد اقلام و یا ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه راه و راه آهن