آگهی های تمامی آگهی های مناقصات و مزایدات داروسازی

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/05/16
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی شبانه¬روزی قدیم شهرستان اشنویه - نوبت چهارم
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

داروسازی فارابی
داروسازی فارابی

مهلت شرکت

1403/05/13
مناقصه خرید ملوکسیکام، دومپریدون مالئات و ریزاتریپتان بنزوات
اصفهان / اصفهان
داروسازی

شرکت داروسازی فارابی اصفهان در نظر دارد به استناد قانون برگزاری مناقصات و آئین نامه ...

دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی
دانشگاه علوم پزشکی خدمات بهداشتی درمانی استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/05/16
مزایده واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی شبانه¬روزی قدیم شهرستان اشنویه - نوبت چهارم
تهران / تهران
داروسازی

شماره مزایده مرجع : 44404/۴۷/1403 عنوان مزایده : واگذاری اجاره مکان داروخانه سرپایی شبانه¬روزی ...

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت

مهلت شرکت

1403/05/15
مزایده واگذاری فضا و تجهیزات جهت ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به بیماران دیالیزی
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مرکز اموزشی و درمانی شهداء
مرکز اموزشی و درمانی شهداء

مهلت شرکت

1403/05/11
مزایده واگذاری محل اجاره داروخانه
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت
مرکز آموزشی درمانی تخصصی و فوق تخصصی بعثت

مهلت شرکت

1403/05/15
مزایده واگذاری فضا و تجهیزات جهت ارائه خدمات درمانی شبانه روزی به بیماران دیالیزی
تهران / تهران
داروسازی

شماره مزایده مرجع : 16/31/7164/پ عنوان مزایده : واگذاری فضا و تجهیزات جهت ارائه ...

مرکز اموزشی و درمانی شهداء
مرکز اموزشی و درمانی شهداء

مهلت شرکت

1403/05/11
مزایده واگذاری محل اجاره داروخانه
تهران / تهران
داروسازی

شماره مزایده مرجع : 660979/د/5 عنوان مزایده : واگذاری محل اجاره داروخانه انتشار از ...

صنایع شیمیایی شهدای رجا شیمی
صنایع شیمیایی شهدای رجا شیمی

مهلت شرکت

1403/05/04
مناقصه 100 تن سباسیک اسید، 500 تن نرمال بوتال، 40 تن پلی ایزو بوتن 1000، 40 تن ایزوپروپانول آمین
تهران / تهران
داروسازی

صنایع شهدای رجا شیمی در نظر دارد 100 تن سباسیک اسید، 500 تن نرمال بوتال، ...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر

مهلت شرکت

1403/05/10
مزایده اجاره جهت داروخانه
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر
شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسلامشهر

مهلت شرکت

1403/05/10
مزایده اجاره جهت داروخانه
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

مهلت شرکت

1403/05/06
مزایده اجاره درمانگاه شبانه روزی رازی
تهران / تهران
داروسازی

علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی امضای الکترونیکی و دانلود اسناد با ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

مهلت شرکت

1403/05/06
مزایده اجاره درمانگاه شبانه روزی رازی
تهران / تهران
داروسازی

شماره مزایده مرجع : 2504 عنوان مزایده : اجاره درمانگاه شبانه روزی رازی انتشار ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های تمامی آگهی های مناقصات و مزایدات داروسازی