آگهی های مزایده مناقصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

شهرداری بادرود
شهرداری بادرود

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای آسفالت معابر شهر بادرود
اصفهان / نطنز
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

عملیات اجرای آسفالت معابر شهر (شامل پخت،حمل پخش و کوبیدن آسفالت) شماره فراخوان ...

بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی
بازرگانی بین المللی تامین اجتماعی

مهلت شرکت

1403/03/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید، حمل، نصب، راه اندازی و آموزش یک دستگاه فلوسایتومتری بیمارستان فیاض بخش
تهران / اسلام‌شهر
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تجهیز مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی شماره فراخوان : 2003096446000036 علاقه مندان میبایست ...

شهرداری قرچک
شهرداری قرچک

مهلت شرکت

1403/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجدید پروژه برون سپاری خدمات حافظت فیزیکی آرامستان
تهران / قرچک
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

پروژه برون سپاری خدمات حافظت فیزیکی آرامستان(نگهبانی) شماره فراخوان : 2003095189000062 علاقه مندان ...

مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان
مدیریت پخش فرآورده های نفتی منطقه همدان

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه و نصب راه بند دفنی
همدان / همدان
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

تهیه و نصب راه بند دفنی شماره فراخوان : 2003091916000005 علاقه مندان میبایست ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه چراغ سیالتیک دوقمره تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 200 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 100 دستگاه چراغ سیالتیک پرتابل تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 100 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 300 عدد تشک مواج بزرگسال تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 300 عدد ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 3000 عدد تشک تخت بستری تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 3000 عدد ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه تخت ویژه ccu-icu تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 1000 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 150 دستگاه تخت جراحی تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 150 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 3000 دستگاه تخت بستری سه شکن مکانیکی تولید داخل به همراه متعلقات
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 3000 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه برانکارد با قابلیت تنظیم ارتفاع تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 1000 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 200 دستگاه الکتروکاردیوگرافی تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 200 دستگاه ...

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران

مهلت شرکت

1403/03/24
مناقصه خرید تعداد 1000 دستگاه الکتروشوک بای فازیک تولید داخل
تهران / تهران
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در نظر دارد خرید تعداد 1000 دستگاه ...

شهرداری هیدج استان زنجان
شهرداری هیدج استان زنجان

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای برون سپاری قرارداد خدمات حراست و حفاظت فیزیکی اماکن شهرداری
زنجان / ابهر
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

برون سپاری قرارداد خدمات حراست و حفاظت فیزیکی اماکن شهرداری شماره فراخوان : ...

شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران
شرکت آب و فاضلاب جنوب شرقی استان تهران

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان قرچک
تهران / قرچک
تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه

برون سپاری امدادحوادث و تعمیرات تاسیسات شهرستان قرچک علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تجهیزات پزشکی و آزمایشگاه