آگهی های مزایده مناقصه تمامی آگهی های مناقصه خدمات پستی

شهرداری جیرنده
شهرداری جیرنده

مهلت شرکت

1403/03/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امور خدمات شهر و .... بصورت حجمی
كرمان / رودبار
خدمات پستی

خدماتی شماره فراخوان : 2003093843000001 علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مهلت شرکت

1403/04/02
مناقصه شده واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز تجزیه و مبادلات، اداره کل پست استان تهران، مناطق پستی و ...
تهران / تهران
خدمات پستی

مناقصه عمومی یک مرحله‌ای تجدید شده واگذاری امور خدمات عمومی و پشتیبانی مرکز تجزیه و ...

شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران
شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خصوص برونسپاری توزیع بسته و امانت وارده شهرستان شهریار و مركز منطقه جنوب غرب تهران ...
تهران / شهریار
خدمات پستی

خصوص برونسپاري توزيع بسته و امانت وارده شهرستان شهريار و مركز منطقه جنوب غرب تهران ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تمامی آگهی های مناقصه خدمات پستی