آگهی های مزایده مناقصه به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات مواد شوینده

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

مهلت شرکت

1403/03/26
مزایده نگهداری و بهره برداری نمازخانه خانچایی واقع در راهدارخانه خانچاییبا مساحت 89 مترمربع
تهران / تهران
مواد شوینده و بهداشتی

شماره مزایده مرجع : 67/8091 عنوان مزایده : نگهداری و بهره‌برداری نمازخانه خانچایی واقع ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات مواد شوینده