آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات و مزایدات صنایع دستی و هنری

سازمان پایانه های مسافربری قزوین
سازمان پایانه های مسافربری قزوین

مهلت شرکت

1403/04/02
مزایده اجاره غرفه کافی نت پایانه آزادگان
تهران / تهران
صنایع دستی و هنری

شماره مزایده مرجع : 109/ص/21/1403 عنوان مزایده : اجاره غرفه کافی نت پایانه آزادگان ...

اداره کل میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی
اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی

مهلت شرکت

1403/03/29
مزایده واگذاری غرف و اماکن موجود تحت پوشش اداره کل در توس و شهرستان های نیشابور
تهران / تهران
صنایع دستی و هنری

شماره مزایده مرجع : 4032/12870/1968 عنوان مزایده : واگذاری غرف و اماکن موجود تحت ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات و مزایدات صنایع دستی و هنری