آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات عمومی شرکتهای تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران
سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه ارائه خدمات رفاهی سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رانندگان تاکسی شهر تهران
تهران / تهران
شرکت های تاکسیرانی

سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی رانندگان تاکسی شهر تهران از طریق سامانه تحت مالکیت ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات عمومی شرکتهای تاکسیرانی