آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه مبدل حرارتی

شرکت پتروشیمی غدیر
شرکت پتروشیمی غدیر

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه یک دستگاه مبدل حرارتی 311، EA
خوزستان / بندر ماهشهر
مبدل حرارتی

شرکت پتروشیمی غدیر یک دستگاه مبدل حرارتی 311- EA کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت ...

یک شرکتی صنعتی
یک شرکتی صنعتی

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه تامین و خرید 1 دستگاه مبدل حرارتی106
تهران / تهران
مبدل حرارتی

شرکتی صنعتی در نظر دارد نسبت به تامین و خرید 1 دستگاه مبدل حرارتی106(مطابق مشخصات ...

یک شرکتی صنعتی
یک شرکتی صنعتی

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه تامین و خرید3 دستگاه مبدل حرارتی210
تهران / تهران
مبدل حرارتی

شرکتی صنعتی در نظر دارد نسبت به تامین و خرید3 دستگاه مبدل حرارتی210 (مطابق مشخصات ...

یک شرکتی صنعتی
یک شرکتی صنعتی

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه تامین و خریدیک دستگاه مبدل حرارتی E105
تهران / تهران
مبدل حرارتی

شرکت صنعتی در نظر دارد نسبت به تامین و خریدیک دستگاه مبدل حرارتی E105 (مطابق ...

یک شرکتی صنعتی
یک شرکتی صنعتی

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه تامین و خرید3 عدد مبدل SA HEATER
تهران / تهران
مبدل حرارتی

شرکت صنعتی در نظر دارد نسبت به تامین و خرید3 عدد مبدل SA HEATER (مطابق ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه مبدل حرارتی