آگهی های مزایده مناقصه رفسنجان

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای زنگ زدایی رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها ولو ها و سازه های منیفولد ...
كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی

درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای زنگ زدایی رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها ولو ها و سازه های منیفولد ...
كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی

درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای زنگ زدایی رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها ولو ها و سازه های منیفولد ...
كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی

درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ...

شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران
شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

مهلت شرکت

1403/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای زنگ زدایی رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها ولو ها و سازه های منیفولد ...
كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی

درج كد اقتصادي و شناسه ملي جهت اشخاص حقوقي در پيشنهاد قيمت مندرج در سامانه ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای چاپ و تکثیر برگه ها و گزارشات و فرم های مخصوص بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی ...
كرمان / رفسنجان
استخدام

چاپ و تکثیر برگه ها و گزارشات و فرم های مخصوص بیمارستانی مرکز آموزشی درمانی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل آسفالت ازشرکت پتک راه
كرمان / رفسنجان
انواع عایق آسفالت و قیر

حمل آسفالت ازشرکت پتک راه علاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه میکسر جهت انتقال بتن
كرمان / رفسنجان
انواع ماشین آلات صنعتی

تهیه میکسر جهت انتقال بتن ازبچینگهای شهرداری به دیوار حائل رودخانه شور صادق آباد وپروژه ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه آهن آلات جهت سایه بانهای بازار ارجمندی
كرمان / رفسنجان
پتروشیمی

تهیه آهن آلات جهت سایه بانهای بازار ارجمندی علاقه مندان میبایست جهت ثبت ...

شهرداری رفسنجان استان کرمان
شهرداری رفسنجان استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای حمل سنگفرش باکامیون
كرمان / رفسنجان
خدمات بیمه ای

حمل سنگفرش باکامیون ازکارخانه های تولید کننده واقع درشهرستان اناربه پروژههای عمرانی سطح شهر

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه زنگ زدایی - رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها، والوها و سازه های منیفولد جدید در مرکز انتقال ...
كرمان / رفسنجان
مهندسی نفت و گاز و پتروشیمی

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه جنوب شرق موضوع مناقصه: ...

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق
شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران – منطقه جنوب شرق

مهلت شرکت

1403/03/07
مناقصه زنگ زدایی - رنگ زدایی و رنگ آمیزی لوله ها، والوها و سازه های منیفولد جدید در مرکز انتقال ...
كرمان / رفسنجان
رنگ آمیزی صنعتی

مناقصه گزار: شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران - منطقه جنوب شرق موضوع مناقصه: ...

اداره کل امور عشایر استان کرمان
اداره کل امور عشایر استان کرمان

مهلت شرکت

1403/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل بهسازی و احداث ابنیه فنی راه عشایری ده سیاهان شهرستان رفسنجان نوبت-1
كرمان / رفسنجان
تهیه غذا

تکمیل بهسازی و احداث ابنیه فنی راه عشایری ده سیاهان شهرستان رفسنجان نوبت-1 کد ...

آب و فاضلاب رفسنجان
آب و فاضلاب رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مشترکین
كرمان / رفسنجان
برق و تاسیسات

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ...

آب و فاضلاب رفسنجان
آب و فاضلاب رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مشترکین
كرمان / رفسنجان
برق و تاسیسات

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ...

آب و فاضلاب رفسنجان
آب و فاضلاب رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مشترکین
كرمان / رفسنجان
برق و تاسیسات

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ...

آب و فاضلاب رفسنجان
آب و فاضلاب رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مشترکین
كرمان / رفسنجان
برق و تاسیسات

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ...

آب و فاضلاب رفسنجان
آب و فاضلاب رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای امور مشترکین
كرمان / رفسنجان
برق و تاسیسات

قرائت کنتور، توزیع قبوض، وصول مطالبات جاری و معوقه، کشف و جمع آوری انشعابات غیرمجاز، ...

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان

مهلت شرکت

1403/03/05
مزایده فروش لوازم اسقاطی- وزن کلی پای باسکول
كرمان / رفسنجان
ضایعات

فروش لوازم اسقاطی انار مطابق با لیست پیوست و وزن کلی اجناس پای باسکول هست

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه رفسنجان