آگهی های مزایده مناقصه ارومیه

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستیعلاقه مندان میبایست جهت ثبت نام، دریافت گواهی ...

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده ...

بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان غربی
بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/04
مزایده فروش فرش های دستباف
آذربايجان غربي / ارومیه
انواع فرش و موکت

نمایندگی بنیاد تعاون زندانیان استان آذربایجان غربی در نظر دارد از طریق برگزاری مزایده عمومی ...

مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان غربی
مدیریت شعب بانک کشاورزی در استان اذربایجان غربی

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نگهبانی مسلح و اسکورت پولرسانی در مدیریت و شعب بانک کشاورزی ...
آذربايجان غربي / ارومیه
موسسه حفاظتی و مراقبتی

نگهبانی مسلح و اسکورت پولرسانی در مدیریت و شعب بانک کشاورزی در سطح استان آذربایجان ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه ارومیه