آگهی های مزایده مناقصه تازه ترین آگهی های مزایده و مناقصه محصولات لبنی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

مهلت شرکت

1403/03/30
مناقصه خرید کره گیاهی 80 و 95 درصد چربی و کره روغن 80 درصد چربی ویژه تاپینگ
اصفهان / گلپایگان
فرآورده های لبنی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید کره گیاهی 80 و 95 درصد ...

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان
شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان

مهلت شرکت

1403/03/30
مناقصه خرید پنیر لخته ریکوتا
اصفهان / گلپایگان
فرآورده های لبنی

شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان در نظر دارد خرید پنیر لخته ریکوتا مورد نیاز خود ...

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج
شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه حمل شیر خام
كهكيلويه و بويراحمد / یاسوج
فرآورده های لبنی

شرکت کشاورزی و دامپروری یاسوج واگذاری حمل تخلیه و تحویل سه سرویس در هفته شیر ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه تازه ترین آگهی های مزایده و مناقصه محصولات لبنی