آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مماقصه چمن مصنوعی و تارتان

شهرداری مشهد 
شهرداری مشهد 

مهلت شرکت

1403/03/29
مزایده واگذاری زمین چمن مصنوعی گل خطمی
خراسان رضوي / مشهد
چمن مصنوعی و تارتان

امورقراردادها و پیمانهای شهرداری منطقه 7 موضوع: واگذاری زمین چمن مصنوعی گل خطمی واقع در ...

شهرداری کاشان استان اصفهان
شهرداری کاشان استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/03/29
مزایده اجاره چمن مصنوعی شهرک خاتم الانبیاء ص
تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)

شماره مزایده مرجع : 1152 عنوان مزایده : اجاره چمن مصنوعی شهرک خاتم الانبیاء ...

شهرداری کاشان استان اصفهان
شهرداری کاشان استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/03/29
مزایده اجاره زمین چمن مصنوعی پارک لاله
تهران / تهران
چمن مصنوعی (تارتان)

شماره مزایده مرجع : 1147 عنوان مزایده : اجاره زمین چمن مصنوعی پارک لاله ...

شهرداری پاکدشت استان تهران
شهرداری پاکدشت استان تهران

مهلت شرکت

1403/04/07
مزایده اجاره یک باب مجموعه زمین ورزشی چمن مصنوعی به آدرس پارک معلمتجدید
تهران / تهران
چمن مصنوعی و تارتان

شماره مزایده مرجع : 13/5915 عنوان مزایده : اجاره یک باب مجموعه زمین ورزشی ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مماقصه چمن مصنوعی و تارتان