آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه تخریب ساختمان و گودبرداری

سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی  شرکت مادر تخصصی
سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی و عمومی شرکت مادر تخصصی

مهلت شرکت

1403/03/26
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات خاكی و اسكلت بیمارستان پرند
تهران / تهران
تخریب ساختمان و گودبرداری

مناقصه عمليات خاكي و اسكلت بيمارستان پرند شماره فراخوان : 2003003092000017 علاقه مندان ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصه تخریب ساختمان و گودبرداری