آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه انواع کالای خواب

سازمان همیاری شهرداری های استان یزد
سازمان همیاری شهرداری های استان یزد

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور 12 توقف پروژه 80 واحدی دادگستری سازمان همیاری شهرداریهای ...
يزد / یزد
کالای خواب

تهیه و نصب 4 دستگاه آسانسور 12 توقف پروژه 80 واحدی دادگستری سازمان همیاری شهرداریهای ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه لیست کامل آگهی های مناقصه انواع کالای خواب