آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه کشت و صنعت

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد
شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

مهلت شرکت

1403/04/13
مناقصه عملیات های برداشت، سورت، بسته بندی، حمل و بارگیری محصولات گلخانه 5 توت هکتاری گلخانه واحد سیدان
كرمان / سیرجان
کشت و صنعت

عملیات های برداشت سورت بسته بندی حمل و بارگیری محصولات گلخانه 5 توت هکتاری گلخانه ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران
اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح مرمت و بهسازی آب بندان روستاهای سنته و حاجی آباد به مساحت ...
مازندران / ساری
کشت و صنعت

1- خاکبرداری از کف آب بندان 2- خاکریزی دیواره آب بندان 3- احداث سازه های ...

اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران
اداره کل جهاد کشاورزی استان مازندران

مهلت شرکت

1403/04/06
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات اجرایی طرح مرمت و بهسازی آب بندان روستای حمیدآباد شهرستان ساری در سطح 468 ...
مازندران / ساری
کشت و صنعت

1- خاکبرداری از کف آب بندان 2- خاکریزی دیواره آب بندان 3- احداث سازه های ...

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان
شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان

مهلت شرکت

1403/04/04
مزایده فروش علوفه
كرمان / کرمان
کشت و صنعت

شرکت کشت و صنعت فتح و نصر کرمان در نظر دارد نسبت به فروش حدود ...

شرکت آب منطقه ای
شرکت آب منطقه ای

مهلت شرکت

1403/04/11
مزایده اجاره زمین مزروعی سه راه شیران
تهران / تهران
کشاورزی و دامپروری

شماره مزایده مرجع : 08 عنوان مزایده : اجاره زمین مزروعی سه راه شیران ...

شرکت کشاورزی و دامپروری ران
شرکت کشاورزی و دامپروری ران

مهلت شرکت

1403/04/07
مناقصه برون سپاری فعالیت های زراعی، باغی آبزی پروری، سردخانه و حفاظت
گلستان / گرگان
کشت و صنعت

شرکت کشاورزی و دامپروری ران در نظر دارد کلیه عملیات بخش کشاورزی، باغداری آبزی پروری ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه کشت و صنعت