آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه دامپروری و دامداری

مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه
مدیریت اموزش وپرورش ناحیه یک ارومیه

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش 9 راس گاو
آذربايجان غربي / ارومیه
دامپروری و دامداری

فروش 9 راس گاو طبق شرایط پیوستینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده ...

مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز
مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش یک راس گوساله نر
خوزستان / رامهرمز
دامپروری و دامداری

فروش یک راس گوساله نرنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : ...

مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز
مدیریت اموزش و پرورش رامهرمز

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش یک راس گاو ماده
خوزستان / رامهرمز
دامپروری و دامداری

فروش یک راس گاو مادهنوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده مرجع : ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست
كرمان / بافت
دامپروری و دامداری

فروش حدودا 100 کیلوگرم کرک و موی سفید یکدست نوع برگزاری مزایده : مزایده ...

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

مهلت شرکت

1403/04/09
مزایده فروش تعداد 35 راس بز ماده حذفی
كرمان / بافت
دامپروری و دامداری

فروش تعداد 35 راس بز ماده حذفینوع برگزاری مزایده : مزایده عمومی شماره مزایده ...

مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 2 ساری
مدیریت اموزش و پرورش ناحیه 2 ساری

مهلت شرکت

1403/04/13
مزایده فروش دو راس گاو زندهیک راس نر و یک راس ماده هنرستان کشاورزی شهید بهشتی ساری ناحیه 2ساری
مازندران / ساری
دامپروری و دامداری

مزایده فروش گاو هنرستان کشاورزی آموزش و پرورش ناحیه 2ساری نوع برگزاری مزایده : ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه بروزترین آگهی های مزایده و مناقصه دامپروری و دامداری