آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات و مزایدات تجهیزات سینما و آمفی تاتر

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام تاپیکو
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام تاپیکو

مهلت شرکت

1403/03/30
مناقصه پروژه تأمین، تجهیز، نصب و راه اندازی اتاق کنفرانس با شرکت سرمایه گذاری ظرفیت 57 نفر
تهران / تهران
تجهیزات سینما و آمفی تاتر

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در نظر دارد پروژه تأمین، ...

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام تاپیکو
شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین سهامی عام تاپیکو

مهلت شرکت

1403/03/30
مناقصه پروژه تأمین، تجهیز، نصب و راه اندازی اتاق کنفرانس با شرکت سرمایه گذاری ظرفیت 57 نفر
تهران / تهران
تجهیزات سینما و آمفی تاتر

شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) در نظر دارد پروژه تأمین، ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات و مزایدات تجهیزات سینما و آمفی تاتر