آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات عمومی برگزاری نمایشگاه

نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
نمایشگاه های بین المللی استان قزوین

مهلت شرکت

1403/04/07
مزایده اجاره سازه های تبلیغاتی در محوطه نمایشگاه قزوین
تهران / تهران
برگزاری نمایشگاه

شماره مزایده مرجع : 1403-721 عنوان مزایده : اجاره سازه های تبلیغاتی در محوطه ...

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران
شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران

مهلت شرکت

1403/03/26
مزایده واگذاری فضا و منافع حاصل از جابجایی بازدیدکنندگان توسط خودروهای مسافربربرقی درمحل دائمی نمایشگاه های
تهران / تهران
برگزاری نمایشگاه

شماره مزایده مرجع : 14030207 عنوان مزایده : واگذاری فضا و منافع حاصل از ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه جدیدترین آگهی های مناقصات عمومی برگزاری نمایشگاه