آگهی های مزایده مناقصه به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات لوازم بهداشتی و آرایشی

شرکت انتقال گاز ایران  استان خوزستان منطقه یک
شرکت انتقال گاز ایران استان خوزستان منطقه یک

مهلت شرکت

1403/03/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خرید لگینگ کریر قطعه مربوط به مجموعه چارچینگ توربین های EM85 ...
خوزستان / امیدیه
لوازم بهداشتی و آرایشی

خرید لگینگ کریر قطعه مربوط به مجموعه چارچینگ توربین های EM85 به شماره تقاضای 1572810178 ...

شهرداری رانکوه استان گیلان
شهرداری رانکوه استان گیلان

مهلت شرکت

1403/03/27
مناقصه عمومی دو مرحله ای ساخت دیواره بتنی و حفاظتی انهار سطح شهر رانکوه به طول تقریبی 30 متر
گيلان / املش
لوازم بهداشتی و آرایشی

ساخت ديواره بتني و حفاظتي انهار سطح شهر رانکوه به طول تقریبی 30 متر بر ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه به روز ترین آگهی های مناقصات و مزایدات لوازم بهداشتی و آرایشی