آگهی های مزایده مناقصه اصفهان

شرکت گاز استان اصفهان
شرکت گاز استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/18
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای تجدید خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان ...
اصفهان / اصفهان
ساخت و نصب کنتور

تجدید خدمات کنتورخوانی حفاظت از زنگ توزیع صورتحساب وصول مطالبات شهرستان کوهپایه و هرند و ...

شهرداری زیار استان اصفهان
شهرداری زیار استان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای آگهی مرحله دوم احدات کتابخانه عمومی شهر زیار
اصفهان / اصفهان
فضای سبز

احداث ساختمان کتابخانه عمومی شهرداری زیار شامل پی کنی- شناژبندی- کرسی چینی تا ارتفاع مثبت ...

شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان
شرکت سهامی عمران شهر جدید بهارستان

مهلت شرکت

1403/04/20
مناقصه خرید خدمات مشاوره انتخاب مهندس مشاور واجد شرایط برای مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان و ...
اصفهان / اصفهان
برق صنعتی

انتخاب مهندس مشاور واجد شرايط براي مطالعات جامع تحلیل ریسک فرونشست در شهر جدید بهارستان ...

امورمنطقه 5 توزع برق شهرستان اصفهان
امورمنطقه 5 توزع برق شهرستان اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای نیرورسانی و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع و پست ...
اصفهان / اصفهان
برق صنعتی

نیرورسانی و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع و پست هوایی در محدوده برق ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، نصب و راه اندازی چیلر ساختمان شهرداری منطقه 4
اصفهان / اصفهان
برق صنعتی

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی زمین ورزشی روباز شیدا
اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ، صلاحیت ایمنی ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر منطقه 7
اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای لکه گیری آسفالت سطح معابر منطقه 14
اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای زیرسازی و آسفالت سطح معابر منطقه 15
اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت وآسفالت تراشی سطح معابر اصلی منطقه 2
اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و اجرای روکش آسفالت سطح معابر فرعی منطقه 9
اصفهان / اصفهان
تاسیسات شهری

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته راه و باند از سازمان برنامه و بودجه ، ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث زمین ورزشی روباز پارك كوهستانی صفه
اصفهان / اصفهان
تهیه غذا

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ، صلاحیت ایمنی ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث خیابان اطشاران حدفاصل خیابان امامزاده تا میدان
اصفهان / اصفهان
انواع عایق آسفالت و قیر

دارا بودن حداقل رتبه 5 رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه ، صلاحیت ایمنی ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه كشنده جفت محور
اصفهان / اصفهان
خرید و فروش انواع خودرو

اسناد را طبق دستورالعمل نحوه بارگذاری اسناد مناقصه حوزه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه غلتک چرخ آهنی دوچرخ ویبره
اصفهان / اصفهان
پلی اتیلن

اسناد را طبق دستورالعمل نحوه بارگذاری اسناد مناقصه حوزه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه غلتک چرخ لاستیکی
اصفهان / اصفهان
پلی اتیلن

اسناد را طبق دستورالعمل نحوه بارگذاری اسناد مناقصه حوزه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه ترمیم روكش آسفالت تراش
اصفهان / اصفهان
پیمانکاران آب و فاضلاب

اسناد را طبق دستورالعمل نحوه بارگذاری اسناد مناقصه حوزه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در ...

شهرداری مرکزی اصفهان
شهرداری مرکزی اصفهان

مهلت شرکت

1403/04/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه آسفالت ریز فینیشر
اصفهان / اصفهان
پیمانکاران ابنیه

اسناد را طبق دستورالعمل نحوه بارگذاری اسناد مناقصه حوزه معاونت عمران شهری شهرداری اصفهان در ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه اصفهان