آگهی های مزایده مناقصه فارسان

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای کشتار دام سبک وسنگین کشتارگاه صنعتی جونقان
چهارمحال بختياري / فارسان
امور خدماتی و نظافتی

کشتار دام سبک وسنگین در خطوط جداگانه در سالن کشتار و انجام سایر عملیاتهای مرتبط ...

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

مهلت شرکت

1402/03/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر،نگهداری وراهبری تاسیسات کشتارگاه صنعتی جونقان
چهارمحال بختياري / فارسان
امور خدماتی و نظافتی

انجام امور تعمیر،نگهداری وراهبری تاسیسات ،تجهیزات وماشین آلات کلیه واحدها ،ساختمانها،محوطه ،چاه ،تاسیسات آب رسانی ...

شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری
شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای اجرای شبکه و انشعابات توسعه یافته شهرستان های فارسان و کوهرنگ
چهارمحال بختياري / فارسان
برق صنعتی

گازرسانی کد مناقصه : 356074 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه : ...

اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری
اداره کل ورزش و جوانان استان چهار محال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/03/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای خانه کشتی فارسان
چهارمحال بختياري / فارسان
نظافت صنعتی

خانه کشتی فارسان کد مناقصه : 355893 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره ...

شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور
شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور

مهلت شرکت

1402/03/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای حفاظت فیزیکی کشتارگاه صنعتی جونقان
چهارمحال بختياري / فارسان
امور خدماتی و نظافتی

حفاظت فیزیکی کشتارگاه صنعتی جونقان. شرح کلی به شرح اسناد پیوست. کد مناقصه : ...

اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری
اداره کل راه و شهرسازی استان چهار محال و بختیاری

مهلت شرکت

1402/03/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی یکپارچه یک مرحله ای بهسازی باند دوم محور سورشجان سودجان
چهارمحال بختياري / فارسان
انواع عایق آسفالت و قیر

راه کد مناقصه : 354135 مناقصه تجدید شده ؟ : بله شماره مناقصه : ...

شـرکت هـای مـرتبط بــا آگهی های مزایده مناقصه فارسان